The TeX Catalogue Online

catalanbib

Bibliographic styles for use in Catalan.

The catalanbib package includes several Catalan bibliographic styles for BibTeX: the standard ones — adapted to the Catalan typographical conventions — (caplain.bst, caunsrt.bst, caabbrev.bst, and caalpha.bst), and also four author-date styles (caauda{0-3}.bst).

El paquet catalanbib conté diversos estils bibliogràfics per fer servir el BibTeX en català: els estils estàndard — adaptats a les convencions tipogràfiques catalanes — (caplain.bst, caunsrt.bst, caabbrev.bst i caalpha.bst) i altres quatre estils autor-data (caauda{0-3}.bst).

The author is Robert Fuster.

License: nosell Catalogued: 2007-01-25